همه اتفاقای دنیا

خواننده"محسن ابراهیم زاده"
تنظیم"بهروز میرزایی"

دار و ندارم و دل بیچارمو همه چیم وقف چشمای گیرات شد و
همه ی عمرمو كل وجودمو همه ی خوبیام به چشمت ایراد شد و
دار و ندارم و دل بیچارمو همه چیم وقف چشمای گیرات شد و
همه ی عمرمو كل وجودمو همه ی خوبیام به چشمت ایراد شد و
كاشكی همه اتفاقای دنیا همه باب دل آدم بود كاشكی حداقل خدا بخواد اونكه رفته برگرده زود
دار و ندارم و دل بیچارمو همه چیم وقف چشمای گیرات شد و
همه ی عمرمو كل وجودمو همه ی خوبیام به چشمت ایراد شد و
دار و ندارم و دل بیچارمو همه چیم وقف چشمای گیرات شد و
همه ی عمرمو كل وجودمو همه ی خوبیام به چشمت ایراد شد و

1402/11/10
|
10:20
دسترسی سریع