حاكم احساس

خواننده:حامدهمایون:
تنظیم:سامان امامی
شعر:معصومه رضایی سانازحسینی

تو همانی كه توانی بكشانی دل مارا
به جهانی كه دلم می خواهد
من همانم كه به جز عشق ندانم نتوانم
بسپارم به كسی دل چون دلم میخواهد
كه تو هم دردی و درمان و من
این به جان میخرم و تاب ندارم
كه سپارم به نگارم دل بی
صبر و قرارم بی قرارم
من چه عشقی به تو دارم
تاخیر نكن حكم بده حاكم احساس
تا موی تو و دست من و شانه مهیاست
سازی بزن و سوز دل خسته دوا كن
گیسوی تو پیچیده ترین معضل دنیاست
تاخیر نكن حكم بده حاكم احساس
تا موی تو و دست من و شانه مهیاست
سازی بزن و سوز دل خسته دوا كن
گیسوی تو پیچیده ترین معضل دنیاست
تو همانی كه توانی بكشانی دل مارا به
جهانی كه دلم می خواهد
من همانم كه به جز عشق ندانم نتوانم
بسپارم به كسی دل چون دلم می خواهد
كه تو هم دردی و درمان و من
این به جان میخرم و تاب ندارم
كه سپارم به نگارم دل بی صبر و قرارم بی قرارم
من چه عشقی به تو دارم
تاخیر نكن حكم بده حاكم احساس
تا موی تو و دست من و شانه مهیاست
سازی بزن و سوز دل خسته دوا كن
گیسوی تو پیچیده ترین معضل دنیاست
تاخیر نكن حكم بده حاكم احساس
تا موی تو و دست من و شانه مهیاست
سازی بزن و سوز دل خسته دوا كن
گیسوی تو پیچیده ترین معضل دنیاست

1402/11/16
|
10:10
دسترسی سریع