یك بوستان چند ده ساله با كندن صد درخت به پاركینگ تبدیل می شود!

شهرداری تهران در واكنش به خبر قلع و قمع درختان بوستان چیذر اعلام كرد: چند اصله درخت از این بوستان جابجا و در پارك قیطریه كاشته شد و احداث پاركینگ به درخواست شورایاری محله دنبال خواهد شد.

1401/01/31
|
10:51
دسترسی سریع