منوچهر والی زاده طهرانی

حوزه تخصصی: گویندگی

زمان شروع به كار در رادیو پیام از سال 1375می باشد.

-در سالهای خیلی دور همكاری با پرویز بهادر در برنامه ی كارگران داشتند.
-در سال 72-73 همكاری با آقای سعید توكل و احمد شیشه گران به كارگردانی منوچهر نوذری دربرنامه صبح جمعه با شما و تقریبا همان سالها همكاری با رادیو پیام را آغاز كردند.

دسترسی سریع